Stypendium szkolne

  1. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium szkolne są do pobrania  w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.
  2. Wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek należy zanieść do szkoły celem potwierdzenia, że uczeń uczęszcza do danej szkoły.
  3. Dochód uprawniający do uzyskania stypendium nie może przekraczać 600 zł. netto na osobę  w rodzinie.
  4. Dochody netto (wszystkich pełnoletnich osób wpisanych we wniosku) za miesiąc sierpień 2023r:
  • zaświadczenie z CUS netto za sierpień 2023r. o wysokości pobranych świadczeń (jeśli nie korzysta – również)
  • zaświadczenie z urzędu pracy
  • zaświadczenie o ziemi (ha przeliczeniowe, jeśli ktoś posiada ziemię) + opłacony krus        
  • zaświadczenie netto o wynagrodzeniu  z pracy
  • wyrok sądowy o przyznanych alimentach (ksero)
  • inne dochody nie wymienione, np.: odcinek renty, emerytury, odcinek otrzymanych alimentów  

Wnioski należy wypełnić czytelnie i muszą być podpisane.

Kompletne wnioski należy złożyć do 15 września b.r. w Urzędzie Miejskim do pojemnika z napisem: edukacja lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

edukacja – pokój 205