Rekrutacja 2023/24

Rekrutacja do klas pierwszych

Tegoroczna rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych Nr 1, 2, 3, 4
w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2023 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą szkół, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do szkoły dostępne na stronie internetowej wybranej placówki lub stronie urzędu miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl.

Harmonogram rekrutacji:

Proces rekrutacji do klasy I odbywać się będzie w dniach:  01 marca – 28 marca 2023 r.

Logowanie się do programu oraz szczegółowa instrukcja rekrutacji elektronicznej, dostępna będzie od 1marca br. pod adresem:    

strona dla kandydata: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego, od 1marca do 28 marca 2023r., do godz. 15.00, poniżej link do rekrutacji:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2023 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w naszej placówce, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do szkoły przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

ZASADY OGÓLNE:

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 1. Dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza Gminy Kozienice oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie (obowiązuje zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową).

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 • Kandydaci spoza obwodu
  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.
  • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kozienicach,

umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
 3. data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 4. data i godzina wydrukowania wniosku,
 5. data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 6. data i godzina zatwierdzenia wniosku
 7. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 8. Aby poprawnie złożyć wniosek należy:
 1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu.
 3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  1. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  1. zwrócić się do burmistrza gminy Kozienice o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz Gminy Kozienice może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
  • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania
  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Zapraszamy do PSP nr 3 🙂