EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024

Od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty został na stałe przesunięty na maj. Podobnie jak w latach poprzednich, Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również termin dodatkowy dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym.

Terminy

Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się:

 • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 – język polski
 • 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 9:00 – matematyka
 • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty to:

 • 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 –  język polski
 • 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 –  matematyka
 • 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Ważne terminy dla rodziców:

 Do 02.X.2023r – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia nie później niż do 02.X.2023r, składają dyrektorowi pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Do 16.X.2023r – Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 4.4. oraz 4.9., lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w pkt 4.5., przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października 2023 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

 Do 24 listopada 2023r. – Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania,

Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpi po 24 listopada 2023 r., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty – wymagania

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty) zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Wymagania będą zawężone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Aby zorientować się, czego będą dotyczyły zadania egzaminacyjne, warto zapoznać się z informatorami na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni będą uczniowie, którzy są​:

 • finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej
 •  laureatami konkursu przedmiotowego (o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim), pod warunkiem że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie z egzaminu oznacza, że uczeń uzyska z danego przedmiotu najwyższą ocenę.

Wykaz olimpiad i konkursów

https://www.gov.pl/attachment/59aa4e30-e4ca-4860-a1f9-4f937432f240

Przedmioty na teście ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów: 

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego można  maksymalnie 45 punktów:

 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt,
 • część 2, wypracowanie – 20 punktów.

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2024

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 2. Aleksander Fredro, Zemsta;
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość);
 6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
 8. Juliusz Słowacki, Balladyna;
 9. wiersze wybranych poetów.

Można również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

 1. wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego;
 2. wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza;
 3. Ignacy Krasicki, Żona modna;
 4. Sławomir Mrożek, Artysta;
 5. Stefan Żeromski, Syzyfowe prac;
 6. Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki w 2023 roku można było uzyskać maksymalnie 25 punktów:

 • zadania zamknięte – 15 punktów,
 • zadania otwarte (będą 4 takie zadania) – 10 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego można było uzyskać maksymalnie 55 punktów:

 • zadania zamknięte – 34 punkty
 • zadania otwarte – 21 punktów. 

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w ciągu trzech kolejnych dni: pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka nowożytnego. 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest różny:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
 • z matematyki – 100 minut,
 • z języka obcego – 90 minut.

Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,
 • z matematyki – do 150 minut,
 • z języka obcego – do 135 minut.

Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,
 • opinię poradni psychologiczno-psychologicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie      z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

Dostosowania

1.Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:

 1) zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 2) uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2 (cudzoziemców)

3) uczniów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa3 .

Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty , uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających wskazane są w Tabelach 1.1–1.19.

Uprawnieni do dostosowania

Ważne strony internetowe gdzie można uzyskać informacje oraz  arkusze z ubiegłych lat

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/