Działalność

BIBLIOTEKA przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

 ZAPRASZA

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach 8:00 -16:00

piątek 8:00 – 15:00

Biblioteka szkolna mieści się w naszej placówce na I piętrze. W skład biblioteki wchodzą trzy pomieszczenia:  wypożyczalnia z czytelnia, magazyn oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W centrum uczniowie nauczyciele mają dostęp do 4  stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Biblioteka posiada sprzęt audiowizualny: urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner).

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Można tu odnaleźć potrzebne informacje, wypożyczyć książki, poczytać czasopisma (Odkrywca, Świerszczyk), odrobić lekcje, posurfować po Internecie, odpocząć… Zapraszamy!

DZIAŁALNOŚĆ

W naszej bibliotece pracują wykwalifikowani nauczyciele-bibliotekarze, którzy podejmują szereg działań wychowawczych i edukacyjnych wśród naszych uczniów m.in.;

Kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności czytania i rozwijanie pasji czytelniczych. Służą temu liczne konkursy, wystawy i spotkania organizowane przez nauczycieli-bibliotekarzy.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

*Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 23 czerwca 2014 r. poz. 811), Rozporządzenie MEN z 8 lipca 2014 w sprawie dopuszczenie do użytku publicznego podręczników (Dz. U. 2014 poz. 909)

 1. Udostępnianiem podręczników szkolnych zajmują się nauczyciele-bibliotekarze we współpracy z wychowawcą danej klasy.
 2. Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne oraz zobowiązują się do ich zwrotu do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego lub przy zmianie szkoły.
 3. Wypożyczone podręczniki szkolne uczeń ma obowiązek szanować i chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie  o wypożyczonych bezpłatnie podręcznikach.
 6. Wszyscy uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem udostępniania podręczników szkolnych, a jego postanowienia ściśle przestrzegać.

Biblioteka szkolna -regulamin wypożyczalni

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 Oddziałami Integracyjnymi

Biblioteka szkolna – regulamin wypożyczalni

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory multimedialne)  lub wypożyczając je do domu.
 3. Biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia) czynna jest codziennie w godzinach 8.00 – 16.00, piątek 8:00 – 15:00.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. Większą ilość książek i na dłuższy okres można wypożyczyć po uzgodnieniu z nauczycielem – bibliotekarzem
 5. Biblioteka udostępnia książki również na czas ferii.
 6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 7. Czytelnik, który zgubi/zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej, wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza pozycji.
 8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany oddać wszystkie wypożyczone podręczniki oraz inne pozycje książkowe.
 9. W wypożyczalni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
 10. Wszyscy czytelnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem wypożyczalni, a jego postanowień ściśle przestrzegać.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572)  z późniejszymi zmianami.
 2. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami.
 4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

Regulamin czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z czytelni i ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły . W czasie przerw uczniowie mogą korzystać z czytelni wyłącznie pod  opieką nauczyciela – bibliotekarza. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
 2. Komputery mogą być wykorzystywane tylko do celów edukacyjnych lub informacyjnych.
 3. W czytelni obowiązuje zakaz:
 4. korzystania z gier komputerowych (z wyjątkiem edukacyjnych),
 5. oglądania filmów w komputerze (z wyjątkiem edukacyjnych),
 6. wchodzenia na „chaty”,
 7. korzystania z niedozwolonych stron internetowych,
 8. wysyłania i odbierania poczty e-mail.
 9. Za złamanie zasad korzystania z komputerów uczeń będzie miał czasowy zakaz korzystania z ICIM.
 10. Nauczyciel, bądź uczeń przebywający w czytelni mają obowiązek zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi zauważone wszelkiego rodzaju usterki i wady sprzętu komputerowego.
 11. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

Użytkownik ICIM ma prawo do:

1) korzystania z zasobów Internetu i programów multimedialnych dostępnych  w bibliotece,

2) pomocy nauczyciela bibliotekarza w zakresie poszukiwania informacji  i wykorzystywania technik informacyjnych.

Użytkownik ICIM ma obowiązek:

1) szanować sprzęt i oprogramowanie,

2) zgłaszać wszelkie usterki oraz nieprawidłowości pracy komputera, Internetu,

3) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom biblioteki,

4) korzystając z zasobów Internetu szanować godność innych osób i postępować zgodnie z prawem.

Użytkownikowi ICIM nie wolno:

1) instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

2) podłączać do sieci przenośnych urządzeń bez zgody nauczyciela -bibliotekarza.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572)  z późniejszymi zmianami.
 2. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami.
 4. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach .

Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z ICIM na czas określony przez nauczyciela-bibliotekarza

UWAGA!!!  Za uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik lub jego rodzice, gdy użytkownik jest niepełnoletni.